En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de CLUB VASCONIA, d’ara en endavant també el Prestador, domiciliada enc/PASSEIG VALL D’HEBRON 166-176, 08035 BARCELONA, BARCELONA amb CIF G08492324, telèfon de contacte: 934285913, i email: CPILOTAVASCONIA@GMAIL.COM

CLUB VASCONIA, com a responsable del present lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD)relatiu a la protecció de les persones físiquesquant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels dades introduïdes.

A l’efecte del que preveu la LOPD, CLUB VASCONIAle informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de CLUB VASCONIA pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.
El Prestador, mitjançant asterisc en les caselles corresponents del formulari de contacte, li informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant què dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a CLUB VASCONIA perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.
Les dades recaptades es conservaran durant la vigència del contracte i durant un període addicional de 2 anys per facilitar si és el cas, canvis de productes en garantia, reclamacions, etc… Una vegada esgotat aquest termini, mantindrem les dades bloquejades durant els terminis de prescripció legalment establerts.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.
De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.
CLUB VASCONIA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.
D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de susdatos i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a c/ PASSEIG VALL D’HEBRON 166-176, 08035 BARCELONA, BARCELONA, enviant un correu electrònic a CPILOTAVASCONIA@GMAIL.COM, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARC”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol medi anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. Tambié té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades(agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa dels dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres cumpleixin amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

CLUB VASCONIA no cedirà les dades personalsa tercers, excepte:

  • Per obligació legal
  • Organitzacions o personis directament amb CLUB VASCONIA.
  • Federació Catalana de Pilota
  • Entitats Asseguradores
  • Agència Espanyola i/o Catalana de Protecció de Dades

No obstant això, en el cas de ser cedits a un tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hi hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, substraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de CLUB VASCONIA en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades personals.
A través d’aquesta Política de Privadesa li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de CLUB VASCONIA, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà #pixelat.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a CLUB VASCONIA, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS
CLUB VASCONIA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.
CLUB VASCONIA no assumeixin cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les Webs de tercers a les quals es pugui accedir pels “links” o enllaços donis de qualsevol pàgina Web propietat del Prestador.
La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA
CLUB VASCONIA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

COMUNICACIONS COMERCIALS
D’acord amb la LSSICE, CLUB VASCONIA no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre CLUB VASCONIA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.